Hukuklary bellige aldyrmaklyk üçin gerekli resminamalar

Hukuklaryň döwlet sanawynda bellige alynmagy bilen bagly köp soralýan soraglar

Gozgalmaýan emlägiň obýekti diýlip nämä düşünilýär? Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet sanawy diýlip nämä düşünilýär? Gozgalmaýan emlägiň tehniki taýdan tükellenilmegi diýlip nämä düşünilýär? Hukuklaryň borçlanmalary diýlip nämä düşünilýär? Döwlet sanawynda bellige alynmadyk, “Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanuny güýje girmezinden öň ýüze çykan gozgalmaýan emläge bolan hukuklar güýjünde diýlip ykrar edilýärmi? Döwlet sanawynyň resminamalaryndaky tehniki däl ýalňyşlyklar nähili tertipde düzedilýär? Döwlet sanawynyň resminamalaryndaky tehniki ýalňyşlyklar nähili tertipde düzedilýär? Hukuklaryň we hukuklaryň borçlanmalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy haýsy möhletden gijä galman amala aşyrylýar? Bellige alyş kitabyndaky ýazgylar nähili tertipde ýatyrylmaga degişli? Kazyýetiň çözgüdi bilen bellenilen gozgalmaýan emläge bolan hukuklar nähili tertipde döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli? Bellige alyş kitabyndan geleşigiň notarial taýdan tassyklanylmagy üçin berlen göçürme berlen gününden başlap näçe günüň dowamynda hakyky güýjündedir? Gozgalmaýan emläge bolan öň ýüze çykan hukuklaryň, hukuklaryň borçlanmasynyň döwlet tarapyndan bellige alynanda döwlet pajy tölenilýärmi? Geleşik haýsy pursatdan bellige alnan hasaplanylýar? Kanun gozgalmaýan emlägiň obýektleriniň haýsy görnüşleri babatda döwlet tarapyndan bellige almagyň düzgünlerini belleýär? Hukuklaryň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda arza bilen degişli däl şahs ýüz tutan bolsa, döwlet bellige alyjysy? Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny kim amala aşyrýar? Gozgalmaýan emlägiň haýsy möhlete kärendesiniň islendik şertnamasy döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli? Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige almak bilen baglanyşykly jedel nähili tertipde çözülýär?