Hukuklary bellige aldyrmaklyk üçin gerekli resminamalar

HUKUKLARYŇ DÖWLET SANAWYNDA BELLIGE ALYNMAGY BILEN BAGLY KÖP SORALÝAN SORAGLAR

Gozgalmaýan emlägiň obýekti diýlip nämä düşünilýär?

Bellenilen çäkleri bolan hem-de fiziki we ýuridik şahslaryň eýeçiliginde ýa-da peýdalanmagynda durýan ýer bölegi, bina, desga, gurluşygy tamamlanylmadyk obýektler, ýaşalýan we ýaşalmaýan jaýlar, emläk toplumy hökmünde kärhanalar ýa-da gozgalmaýan emlägiň başga obýektleri.

Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet sanawy diýlip nämä düşünilýär?

Bar bolan we bes edilen hukuklar we hukuklaryň borçlanmalary, şeýle hem hukuklary Gullugyň ýerli edaralary tarapyndan bellige alyş kitaplarynda bellige alnan hukuk eýeleri hakynda maglumatlar binýady.

Gozgalmaýan emlägiň tehniki taýdan tükellenilmegi diýlip nämä düşünilýär?

Gozgalmaýan emlägiň barlaglarynyň netijeleriniň esasynda gozgalmaýan emlägiň barlygy, ýerleşýän ýeri, düzümi, meýdany we beýleki häsiýetnamalary, ýagdaýy, bahasy hakynda maglumatlaryň ýygnalmagy, dikeldilmegi we işlenilmegi.

Hukuklaryň borçlanmalary diýlip nämä düşünilýär?

Gozgalmaýan emläge eýelik etmeklige, ygtyýarlyk etmeklige, ony peýdalanmaklyga bolan hukuklaryň çäklendirmeleri (kärende, girew, ipoteka, serwitutlar, şertnama boýunça borçnamalar, kazyýetiň emlägi tussag etmek hakynda çykaran çözgütleri we gozgalmaýan emlägiň eýesiniň ýa-da ony peýdalanyjynyň hukuklaryny çäklendirýän Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki hukuklar).

Döwlet sanawynda bellige alynmadyk, “Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanuny güýje girmezinden öň ýüze çykan gozgalmaýan emläge bolan hukuklar güýjünde diýlip ykrar edilýärmi?

Degişli hukuk ýüze çykan pursatynda hereket eden Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelen ýagdaýynda hakyky güýjünde diýlip ykrar edilýär.

Döwlet sanawynyň resminamalaryndaky tehniki däl ýalňyşlyklar nähili tertipde düzedilýär?

Kazyýetiň çözgüdi boýunça.

Döwlet sanawynyň resminamalaryndaky tehniki ýalňyşlyklar nähili tertipde düzedilýär?

Hukuk eýesiniň, beýleki gyzyklanýan adamlaryň we edaralaryň arzalary, döwlet bellige alyjysynyň başlangyjy boýunça.

Hukuklaryň we hukuklaryň borçlanmalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy haýsy möhletden gijä galman amala aşyrylýar?

Bir aý möhletden gijä galman amala aşyrylýar.

Bellige alyş kitabyndaky ýazgylar nähili tertipde ýatyrylmaga degişli?

Diňe kazyýetiň çözgüdi bilen ýatyrylmaga degişli.

Kazyýetiň çözgüdi bilen bellenilen gozgalmaýan emläge bolan hukuklar nähili tertipde döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli?

Umumy esaslarda döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli.

Bellige alyş kitabyndan geleşigiň notarial taýdan tassyklanylmagy üçin berlen göçürme berlen gününden başlap näçe günüň dowamynda hakyky güýjündedir?

30 senenama günüň dowamynda hakyky güýjündedir.

Gozgalmaýan emläge bolan öň ýüze çykan hukuklaryň, hukuklaryň borçlanmasynyň döwlet tarapyndan bellige alynanda döwlet pajy tölenilýärmi?

Muzdsuz amala aşyrylýar.

Kanun gozgalmaýan emlägiň obýektleriniň haýsy görnüşleri babatda döwlet tarapyndan bellige almagyň düzgünlerini belleýär?

Ýer bölekleri; binalar, desgalar, ýaşalýan we ýaşalmaýan jaýlar; gurluşygy tamamlanmadyk obýektler; emläk toplumlary hökmündäki kärhanalar; Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen halatlarda gozgalmaýan emlägiň başga görnüşleri.

Geleşik haýsy pursatdan bellige alnan hasaplanylýar?

Döwlet sanawyna geleşik barada ýazgy ýazylan gününden.

Hukuklaryň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda arza bilen degişli däl şahs ýüz tutan bolsa, döwlet bellige alyjysy?

Bellige alyş hereketleriniň amala aşyrylmagyndan boýun gaçyrýar.

Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny kim amala aşyrýar?

Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny Gullugyň ýerli edaralary amala aşyrýarlar.

Gozgalmaýan emlägiň haýsy möhlete kärendesiniň islendik şertnamasy döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli?

Bäş ýyldan köp möhlete kärendesiniň islendik şertnamasy döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli.

Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige almak bilen baglanyşykly jedel nähili tertipde çözülýär?

Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige almak bilen baglanyşykly jedel kazyýet tertibinde çözülýär.